Informatie

Handelingsgericht werken

(HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. In de volgende schema's wordt duidelijk hoe dit binnen Comprix is georganiseerd.

hgw route.pdf
uitleg hgw route.pdf

Hierbij krijgen we ondersteuning van het Stipe team. De missie is:
Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal. Op de website van De Stipe staat meer informatie over de werkwijze.

Schoolondersteuningsprofiel

Met Passend onderwijs dienen alle basisscholen over een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te beschikken. Hierin geven zij aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen. Wettelijk gezien moet een school 1x per vier jaar een SOP maken. Een school kan er voor kiezen om dit vaker te doen.

schoolondersteuningsprofiel